กองทุน rmf คืออะไร

การเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพึงทำ เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในการดำรงชีวิตในวัยชรา บางคนจึงเลือกที่จะซื้อเป็นทรัพย์สินเก็บไว้ แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยเลือกเก็บในรูปของเงินกองทุนมากกว่าจะฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย เพราะบ่อยครั้งมักจะฝากได้ระยะสั้นๆ ก็มีเหตุต้องเบิกออกมาใช้