blockchain คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง Blockchain ก็เช่นกัน การมีคนกลาง ทำให้ถูกควบคุมด้วยระบบของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่เข้ามาข้องเกี่ยวแบบได้ผลประโยชน์ แต่เทคโนโลยีช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเชื่อถือได้ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องอาศัยความเชื่อใจ ทำให้มี “คนกลาง” ที่น่าเชื่อถือเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล แต่ blockchain  เป็นเทคโนโลยีที่ให้ความปลอดภัยโดยไม่ต้องผ่านคนกลางอีกต่อไป