Bounce Rate คืออะไร สำคัญอย่างไร ข้อควรรู้สำหรับคนที่ทำโฆษณา Google ads

การโฆษณาเว็บไซต์ออนไลน์ มีการลงทุนเพื่อหวังผลทางธุรกิจหรือการสร้างแบรนด์ ถ้าหากโฆษณาไม่อาจดึงดูดลูกค้าให้สนใจได้ ก็หมายถึงมีโอกาสน้อยที่จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อได้ ดังนั้น เมื่อมีการทำโฆษณาต่างๆ นักการตลาดจึงมักจะหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่า โฆษณาออนไลน์ที่ทำไป ได้ผลตอบรับมากน้อยเพียงใด BOUNCE RATE ก็เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถรู้ได้