Brand Ambassador คืออะไร

สินค้าและธุรกิจต่างๆ นิยมนำนักแสดงหรือคนดังมาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์โฆษณาบ้าง โฆษณาภาพนิ่งบ้าง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เราจะเรียกนักแสดงหรือคนดังที่เล่นภาพยนตร์โฆษณาเหล่านั้นว่า presenter แต่บางครั้งนักแสดงหรือคนดังเหล่านั้นถูกเรียกว่า  Brand Ambassador แทน ทำไมจึงเรียกว่า Brand Ambassador ไม่เรียกว่า presenter ทั้งสองคำเหมือนหรือต่างกันอย่างไร