brand awareness คืออะไร สิ่งที่คนทำธุรกิจต้องรู้

หัวใจของความสำเร็จในธุรกิจอย่างหนึ่งก็คือ การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคม จนทำให้ผู้คนนึกถึงแบบเป็นอัตโนมัติ หากทำได้เช่นนั้นจะประสบความสำเร็จทางการตลาดสูงจนเป็นผู้นำของสินค้าประเภทเดียวกัน คือที่มาของการสร้าง Brand awareness (การรับรู้)