ctr (Click-through rate) คืออะไร ตัวนี้ที่คนทำการตลาดออนไลน์ต้องรู้

การตลาดออนไลน์ที่วัดประสิทธิภาพของงานโฆษณาโดยดูที่การคลิกเข้าชมสื่อที่ต้องการให้เห็น เพื่อนำไปสู่การขายสินค้าที่ต้องการ ทำให้ในหลายกรณีมีการวัดผลจากอัตราการคลิก รูปแบบการประเมินผลมีหลายแบบ CTR ก็เป็นหนึ่งในการประเมินผลจากการคลิกลิงก์