crowdfunding คืออะไร

โลกของเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้น มีทั้งคุณทั้งโทษแก่ผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้ใช้จะสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาก่อให้เกิดประโยชน์ หรือใช้เป็นเครื่องมือกระทำการอย่างอื่น ในที่นี้จะได้กล่าวถึงการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางกระทำการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่เรียกว่า  crowdfunding