Customer Journey มีสำคัญอย่างไร กับการทำการตลาดออนไลน์

กลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ให้มีคุณภาพนั้น ต้องมีข้อมูลพื้นฐานเพียงพอ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หารูปแบบ วิธีการ หรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเข้าถึง ชนะใจลูกค้า ข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ Customer Journey Customer Journey เป็นเส้นทางการเดินทางของผู้บริโภค ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่รู้จักธุรกิจจนถึงตัดสินใจเป็นลูกค้าประจำของสินค้าและบริการนั้นๆ