data คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

DATA คือ ข้อมูล ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแบบครบวงจร เก็บรักษาอยู่ในรูปของเอกสาร ตัวเลขบ่งบอกปริมาณ รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์ต่างๆ พร้อมที่จะนำไปใช้ในการบ่งบอกคุณลักษณะหรือสภาพแวดล้อมสิ่งของ วัตถุ หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะอย่าง นั่นคือ data ที่มีการเก็บไว้ในระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลตามที่ต้องการทราบได้