e-KYC (Electronic Know Your Customer) คืออะไร

ในยุคปัจจุบันประเทศไทยมีความพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งการโอนเงิน การจ่ายเงิน ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้ทำให้บริษัทต่างๆลดต้นทุนทั้งทางด้านแรงงานและลดกระบวนการต่างๆ รวมถึงลดการทุจริตได้อีกด้วย ซึ่งในบทความนี้เราจะกล่าวถึงเทคโนโลยี e-KYC ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ทำถึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง