google adwords

google adwords คืออะไร มาทำความรู้จัก Google adwords กัน

ชื่อของ google เป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกออนไลน์ เพราะเป็นแหล่งรวมของความรู้จากทั่วโลก ชนิดมีคำกล่าวว่า ไม่รู้อะไรให้ถาม goo และในปัจจุบัน google ยังมีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร  อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ google adwords