keyword คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำโฆษณา  

เมื่อเว็ปไซต์ อินเตอร์เน็ต เป็นโครงข่ายสำคัญสำหรับการเชี่อมโยงข่าวสารทุกเรื่องราวในปัจจุบันนี้ ประกอบกับข้อมูลมหาศาลที่มีอยู่ ทำให้กระบวนการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้ได้รับความรวดเร็วต้องผ่านข้อความสำคัญ คือ keyword ทำให้คำนี้เข้ามามีส่วนสำคัญกับการทำโฆษณา เพราะต้องการให้คนเข้าถึงอย่างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการนั่นเอง