Passion สำคัญขนาดไหนในการทำธุรกิจ

คำว่า Passion นั้นมีความหมายหลายอย่าง ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ หากกล่าวถึงแง่ลบ  มักมอง Passion ในเรื่องเกี่ยวกับกิเลส ตัณหา-ความต้องการ ความหลงใหล-ลุ่มหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่คำว่า Passion ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันมักสื่อความหมายในทางบวก คือ Passion นับเป็นความปรารถนาหรือความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง