Remarketing

Remarketing กับ Retargeting มีความสำคัญอย่างไร ควรทำหรือไม่

ถ้าจะให้คำจำกัดความง่ายๆ คงกล่าวได้ว่า Remarketing กับ Retargeting เป็นรูปแบบการซื้อสื่อโฆษณาออนไลน์ ที่เป็นงานโฆษณาประเภทที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากผูกไว้กับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแบบมีนัยสำคัญ