Search Engine คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรในการทำโฆษณา

เดี๋ยวนี้ถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไร ใครๆ ก็ใช้วิธี Search Engine โปรแกรมค้นหา ที่นิยมใช้ใน www.google.com และเว็บไซต์อื่นๆ ในเมื่อไลฟ์สไตล์ของคนในสังคมออนไลน์เป็นเช่นนี้ นักการตลาดจึงต้องหาวิธีที่จะทำการโฆษณาโดยอาศัย Search Engine