Smart Contract (สมาร์ทคอนแทรค) คืออะไร

ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของ Smart Contract ของเกริ่นนำก่อนสักนิดถึงที่มาที่ไป เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของสกุลเงินดิจิทัล ที่เรียกว่า Blockchain กันมาบ้างแล้วซึ่งได้รับความเชื่อว่าเป็นธุรกรรมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ฐานข้อมูลมีความแม่นยำน่าเชื่อถือ ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมได้ ความสามารถเหล่านี้สามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในการทำธุรกรรมอย่างอื่นๆได้ นอกเหนือจากธุรกรรมทางการเงิน ซึ่ง Smart Contract ก็เป็นเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งของDistributed ledger ที่นำ Blockchain มาใช้