กองทุนรวม คืออะไร

ในยุคที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารต่ำมาก เจ้าของเงินเองก็อยากจะนำเงินที่มีไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลทางอื่น แต่ก็ติดปัญหาหลายอย่าง กองทุนรวมมักถูกแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร สำหรับคนอยากลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคาร แต่หลายคนก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของกองทุนรวมจริงๆ มาดูกันว่า คืออะไร