เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) คืออะไร

Eastern Economic Corridor เรียกย่อๆ ว่า EEC  ส่วนชื่อภาษาไทยคือ   โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเจาะจงที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยซึ่งโครงการนี้เป็นการต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 30 ปีก่อนหน้านี้