Conversion Rate คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำโฆษณา

คำว่า Conversion ในทางธุรกิจหมายถึง ยอดจำหน่ายสินค้าที่เกิดขึ้นจริง Conversion Rate จึงหมายถึง อัตราส่วนระหว่างยอดจำหน่ายสินค้าตามจริงเมื่อเทียบกับยอดคลิกชมสินค้า หรืออัตราส่วนที่ต้องการเปรียบเทียบเพื่อเช็คยอดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์