Creative Content คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการทำ Content

การทำ content เพื่อการตลาดออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ปัญหาก็คือ content ที่เผยแพร่ออกสู่สังคมออนไลน์ยังไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ การทำ content จึงต้องมีการออกแบบสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาเสมอ Creative Content จึงสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำ Content