Niche Market คืออะไร

Niche Market ในอดีต การตลาดที่โดดเด่นมักอาศัยสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก โดยอาศัยแนวคิดว่า ยิ่งโฆษณาถึงคนหมู่มากเท่าไหร่ยิ่งดี จึงมักเลือกช่วงไพร์ไทม์ หลังข่าว ของทีวีช่องที่สัญญาณดีทั่วประเทศเป็นช่องทางสื่อสาร แต่สำหรับยุคเทคโนโลยีที่อาศัยการตลาดออนไลน์ การทำการตลาดแบบหว่านแหมักไม่ได้ผล และสิ้นเปลืองเกินไป จึงเป็นโจทย์สำคัญของคนทุนน้อยที่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง จึงมีเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการทำธุรกิจซึ่งสามารถทำ Niche Market ได้