sale page คืออะไร? ดีต่อธุรกิจออนไลน์อย่างไร?

หากจะให้นิยมของ sale page ก็อาจพอสรุปได้ว่าเป็นกลยุทธ์ขายของครบ-จบในหน้าเดียว คงทำให้เห็นภาพได้ชัด เพราะ Sale page หรือ Website หน้าเดียว นั้นเป็นการออกแบบงานโฆษณาที่แจ้งข่าวสาร ภาพ สินค้า และปิดการขายภายในเพจหน้าเดียว ภาพเดียว นั่นเอง โฆษณาออนไลน์จึงต้องปรับตัวตาม และ sale page ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การตลาดที่ดีของธุรกิจออนไลน์ในยุคนี้