sms marketing คืออะไร ทำความรู้จัก อีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยทำให้คุณทำการตลาดได้ดี

การตลาดออนไลน์ ต้องใช้เครื่องมือออนไลน์มาประยุกต์ใช้เสมอ เพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก  sms marketing ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่มีใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ธุรกิจออนไลน์ที่ต้องพึ่งพาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี จำเป็นต้องปรับตัวโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า  SMS Marketing จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยทำการตลาดได้ดี